Sekretess & Integritetspolicy

Integritetspolicy

För Apofemme Scandinavia är våra kunders förtroende och nöjdhet vår största tillgång. Detta förtroende är grunden i vår verksamhet. Vi kommer alltid att prioritera din säkerhet och nöjdhet, vi tror att detta kommer att ge oss ett större förtroende. Kundens integritet bygger på vår respekt för det personliga skyddet vi alla bör få när vi handlar produkter eller tjänster på internet. 

Vi säkerställer och upprätthåller denna integritetspolicy genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Apofemme Scandinavia, eller av någon annan för Apofemme Scandinavias räkning, vidtas därför alla möjliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, insikt, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi tar din integritet på allvar. Samtidigt är det av yttersta vikt att du alltid kan komma i kontakt med oss vid eventuella klagomål. Oavsett orsak till din kontakt är din integritet skyddad.

Personuppgifter

Apofemme Scandinavia skyddar och kommer alltid att värna om din personliga integritet, vi strävar efter att alltid skydda dina unika personuppgifter på ett respektfullt och korrekt sätt. Vårt mål är att eftersträva och följa alla vid var tid gällande direktiv, lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå den information Apofemme Scandinavia samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webbsida i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Apofemme Scandinavia AB med organisationsnummer 559283-5721 är ett svenskt aktiebolag hemmahörande i Stockholm. Vår adress är Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm. Detta bolag är ansvarig för dina personuppgifter samt hur vi behandlar dessa.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar vid beställning, dessa samlar vi in på Apofemme.se genom diverse cookies. De personuppgifter som Apofemme Scandinavia behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betalsätt, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Dina personuppgifter – hur behandlas dessa?

Uppgifterna du lämnar kan bl.a användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistik. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information, om du inte önskar detta har du alltid rätt att avsäga dig denna typ av kontakt. Du har givetvis möjligheten att när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund till Apofemme.se.

De uppgifter du lämnar kan komma att användas för att analysera köpbeteende i syfte att förse dig med den bästa och mest relevanta informationen och marknadsföring samt för att förbättra Apofemme.se.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) Klarna AB som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Se Klarnas villkor här.

Användningen av uppgifterna kan innebära kontroll och samkörning med andra register. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners men vi kommer alltid respektera din integritet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi följer samtliga direktiv och lagar för att skydda dina uppgifter. För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom SSL-certifieringsteknik för webbläsare. Utöver detta har vi avancerade brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vår server och nätverk. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är strikt skyddat av Beebyte AB.

Apofemme.se använder sig även av SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkert protokoll för säker dataöverföring via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. Vi enänder givetvis även envägskryptering, allt för din säkerhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

När du samtyckt till att vara kund (genomfört ett köp) hos Apofemme.se sparas dina uppgifter tills du aktivt ber oss ta bort dig från vårt kundregister. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Notera att dina uppgifter aldrig sparas längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vi följer samtliga direktiv.

Kan jag ändra uppgifterna ni sparar?

Du har alltid, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår få utdrag om vilka personuppgifter som vi registrerat samt hur det har använts, oavsett hur dessa data samlats in. Vill du få denna information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Apofemme.se. Begäran skickar du med rekommenderat brev där dina avsändaruppgifter klart framgår samt att du önskar utdrag. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Apofemme.se vill alltid säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Apofemme.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter – vänligen informera oss om korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst [at] Apofemme.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Det är viktigt att framhålla att personuppgifterna inte hanteras för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, vi respekterar din integritet.

Länkar

Länkar som pekar på andra webbsidor kan förkomma på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehåll på dessa webbsidor.

Vår policy för personuppgiftshantering – GDPR

Inledning och syfte

Syftet med vår policy är att säkerställa att Apofemme Scandinavia hanterar personuppgifter i enlighet med EUs senaste dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Jonnie Hiltula (VD) är ansvarig för att styra processen gällande årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av Apofemme Scandinavias verksamhet.

Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationer till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

Laglighet

Ändamålsbegränsning

Uppgiftsminimering

Korrekthet

Lagringsminimering

Integritet och konfidentialitet

För betaltjänster är Klarna AB ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter och annan data som är förenlig med deras verksamhet.

Våra uppgiftsbehandlingar ska dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD som utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar, 3:e part integrationer och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen vid eventuella avtal.

Säkra betalningar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få den nyaste infon om produkter och erbjudanden.